Stel cookie voorkeur in

Uw kind aanmelden

Ouders vragen zich soms af vanaf welke leeftijd zij hun kind kunnen aanmelden op een school. Iedere school kent haar eigen aanmeldingsprocedure. Maar voor alle scholen gelden de volgende algemene regels:

Al voordat een kind 3 jaar is kunnen ouders een aanmelding doen bij de school.

Aanmelden van kinderen gebeurt schriftelijk met een aanmeldingsformulier.

Als de school een schriftelijke aanmelding ontvangt, stuurt zij een bevestiging van ontvangst naar de ouders. Toelating van het kind dient binnen 6 weken na aanmelding een feit te zijn. Bij een 4-jarige gaat dit vrijwel altijd zonder vertraging.

Bij uitzondering kan deze periode verlengd worden tot 10 weken. Bijvoorbeeld als de school nader onderzoek naar het kind wil doen.. Dit kan soms het geval zijn wanneer u uw kind van een andere school overplaatst naar onze school.

Wanneer na 10 weken nog geen beslissing is genomen over de juiste onderwijsplaats, is de school verplicht het kind een tijdelijke plaats aan te bieden.

Als een leerling al op een andere basisschool zit en de overstap wil maken naar onze school, dan nemen wij altijd contact op met de huidige basisschool. We vragen of de school bekend is met de overstap en hoe een kind  het doet op school. Op  die  manier weten we wat er wel en niet  beheerst wordt en krijgen we een indruk van wat het kind nodig heeft. In principe zijn alle kinderen welkom bij ons op school, tenzij we denken dat onze school niet  de beste plek  voor dit  kind  is. Als dat zo is, zullen we doorverwijzen naar één van de andere scholen.

Wanneer wij als school de aanmelding niet gaan omzetten in een inschrijving, worden ouders schriftelijk op de hoogte gesteld van deze afwijzing, voorzien van de argumentatie. Wanneer zij het niet eens zijn met de beslissing van de school, zal er overleg plaatsvinden tussen hen en de school. De school kan in zo’n overleg aangeven welke andere school voor het kind is gevonden, die beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Wanneer ouders niet akkoord gaan met de andere school die wordt voorgesteld, kunnen zij de afwijzing voor de school van hun voorkeur laten toetsen door een geschillencommissie. Het laten toetsen door de geschillencommissie kan echter alleen als er overleg is geweest tussen ouders en school én nadat er een andere school is gevonden voor het kind.

De zorgplicht geldt niet als de school of de groep waar het kind voor wordt aangemeld vol is.

Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouders de grondslag van de school weigeren te onderschrijven. Het gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag of levensbeschouwelijke identiteit van de school, maar ook om de onderwijskundige grondslag.

Tenslotte is de zorgplicht niet van toepassing bij aanmelding voor cluster 1 (visuele beperkingen) en cluster 2 instellingen (gehoor- en communicatieve beperkingen). Deze instellingen maken geen deel uit van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure.