Stel cookie voorkeur in

Schoolondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel  leest u informatie over de volgende onderwerpen:

  • Wat wij realiseren als school voor onze huidige leerlingen in de basisondersteuning (1) en
  • extra ondersteuning (2)
  • Voor wie onze school medisch en fysiek toegankelijk is
  • Welke deskundigheid ingezet wordt / met welke deskundigen wij samenwerken
  • Wat kenmerkend is voor de kwaliteit van ons handelen
  • Wat onze verbeterpunten zijn.

(1) De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan van samenwerkingsverband Aan den IJssel. Het betreft preventieve en licht curatieve ondersteuning op o.a. het gebied van gedrag, lees- en rekenproblemen, meer begaafdheid en expertise-overdracht tussen onderwijsgevenden.

(2) Alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen. Bij de extra ondersteuning gaat het doorgaans om individueel maatwerk voor leerlingen, in principe tijdelijk van aard. Dit ondersteuningsprofiel kenmerkt het aanbod van onze school op de delen basisondersteuning en extra ondersteuning. Hiermee wordt voor u als lezer zichtbaar wat het resultaat is van ons aanbod, met wie we dat bereiken en wat het handelen van onze school typeert. Ons aanbod maakt tevens deel uit van een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen binnen het samenwerkingsverband Aan den IJssel.

In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.

Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise ze nog moet ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) leraren.

Het samenwerkingsverband legt alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod in de regio kan realiseren. Doel is immers dat alle leerlingen een passende plek krijgen. Op basis van de schoolprofielen stelt het samenwerkingsverband de basisondersteuning vast. Dit is de ondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband kunnen bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning voor meer en minder begaafde leerlingen en om het omgaan met gedragsproblemen.