Stel cookie voorkeur in

Leerlingbegeleiding

Groepsleerkracht

De groepsleerkracht is in eerste instantie verantwoordelijk voor de juiste begeleiding en ondersteuning van de leerling. Elke leerling wordt gevolgd op het gebied van de sociaal-emotionele en leerontwikkeling. Als de leerkracht merkt dat een leerling extra begeleiding, ondersteuning en/of uitdaging nodig heeft, dan zorgt de leerkracht ervoor dat de leerling die krijgt. Soms is het nodig dat een kind buiten de klas extra aandacht/uitdaging/ondersteuning krijgt. Dit doen we altijd in overleg met de ouders.

 

Plusklas

Cognitief Begaafde Leerlingen gaan een dag per week naar de Plusklas. Anita Schenk is onze plusklasleerkracht. Zij geeft de leerlingen extra uitdaging, waaraan ze ook in de klas kunnen werken.  In de klas hoeven deze leerlingen niet al het gewone werk te doen. In plaats daarvan krijgen ze eigen werk dat aansluit bij hun leerbehoefte.

Contact: a.schenk@blickoponderwijs.nl

Aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag

 

Interne begeleiding

Op de Groeiplaneet is Irene Both Intern Begeleider. Zij geeft sturing aan de interne leerlingenbegeleiding. 

De interne begeleider is het eerste aanspreekpunt voor de leerkrachten als zij een hulpvraag hebben ten aanzien van de groep of de ontwikkeling van de individuele  kinderen. De intern begeleider voert twee keer per jaar een groepsbespreking en een leerlingbespreking met de leerkrachten om de voortgang te monitoren. De taak van de intern begeleider is hier die van begeleider/coach van de leerkrachten in de klas.

Hiernaast onderhouden de intern begeleiders de contacten binnen en buiten de school voor de extra zorg voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

De intern begeleiders kunnen daartoe een beroep doen op externe deskundigen, zoals de jeugdarts/jeugdverpleegkundige, medewerkers (school)maatschappelijk werk, logopediste  en de leerplichtambtenaar. Zij coördineren zo nodig ook de eventuele verslaglegging naar hulpverlenende instanties.

In sommige gevallen biedt de interne hulpverlening niet  voldoende mogelijkheden om een kind die hulp te geven die nodig is. Soms kunnen wij met behulp van deskundigen van buiten de school de betrokken leerling met bijvoorbeeld een aangepast programma, binnen onze school opvangen en begeleiden.  Het kan  ook voorkomen dat een school voor speciaal basisonderwijs de beste plek blijkt te zijn voor het kind. Expertisecentrum de Bouwsteen adviseert de intern begeleider en de leerkrachten hoe zij onze kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Indien een observatie van een leerling door een externe deskundige wenselijk is, wordt dit  vooraf met de ouders besproken en met toestemming aangevraagd.

Waar nodig kan een overleg gepland worden in een breed zorgteam. De intern begeleider organiseert dit overleg. Dit team kan bestaan uit de intern begeleider, de schoolverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werker, de ambulant begeleider en waar nodig of wenselijk de directie. Andere partners zoals leerplicht of logopedist kunnen ook uitgenodigd worden. Wie aanwezig is hangt af van de aard van de hulpvraag. Ouders worden hier altijd bij uitgenodigd om  zo mee te kunnen praten over hun kind  en de zorg die nodig is.

De groepsleerkracht is en blijft het eerste aanspreekpunt voor ouders wat betreft de vorderingen / zorgen rondom de kinderen. U kunt dus altijd een afspraak hiervoor met de leerkracht van uw kind maken. De intern begeleider voert, indien we dit nodig vinden, samen met de leerkracht gesprekken met de ouder(s)/ verzorger(s).

Contact: i.both@blickoponderwijs.nl

Aanwezig: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Irene Both