Stel cookie voorkeur in

Onderwijsresultaten

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie ziet toe op de onderwijskwaliteit. De Groeiplaneet is op 1 augustus 2016 ontstaan uit 2 scholen: Obs de Fontein is door de inspectie bezocht in oktober 2013 en Obs de Paperclip in juni 2014. Beide scholen hebben een voldoende basisarrangement.

 

Tevredenheidsonderzoeken

Kinderen beoordeelden (januari 2016) de school als ‘goed’. Het hoogst scoorden ‘ik vind het fijn dat ik op deze school zit’ en ‘ik leer veel op deze school’. Minder tevreden zijn ze over het lesaanbod: ‘hoe leuk de lessen zijn’. We willen hiermee aan de slag door komend schooljaar nieuwe werkvormen te onderzoeken en een nieuwe zaakvakkenmethode aan te schaffen.

Ouders waren in februari 2015 het meest tevreden over de resultaten en het onderwijsleerproces: het leef- en leerklimaat, het leerstofaanbod en de onderwijstijd. De meeste zorgen waren er over de hoeveelheid begeleiding van de zwakkere leerlingen.

We constateren dat het veelal ook met de onbekendheid te maken heeft: we gaan beter inzichtelijk  maken welke aanpassingen we in de klas doen, welke mogelijkheden er zijn voor het inkopen van zorg- en begeleiding bij ons expertisecentrum en plannen regelmatig zorgoverleg met ouders. Hierdoor geven we meer inzicht op de mogelijkheden en de middelen die we inzetten.

De ouders van de voormalige Paperclip maakten zich ook zorgen over het toezicht op het plein tijdens de overblijf. Intussen is het rooster dusdanig veranderd dat het toezicht altijd door school wordt geregeld.

De rapportages staan hiernaast. Dit zijn echter de onderzoeken van de afzonderlijke scholen.

 

Jaarplannen

Leidend voor het beleid op schoolniveau is het bovenschools Strategisch Beleidsplan 2016-2019 van BLICK op Onderwijs. In het strategisch beleidsplan staat beschreven hoe het bevoegd gezag de gewenste kwaliteit van alle scholen bewaakt en de doelen die het bevoegd gezag voor de scholen stelt.

Openbare basisschool de Groeiplaneet conformeert zich aan de activiteiten en doelen, zoals geformuleerd in het bovenschools strategisch beleidsplan. 

Per domein is uitgewerkt hoe dit uitwerkt op schoolniveau. Openbare basisschool de Groeiplaneet zal zich komende jaren voornamelijk richten op doelen met betrekking tot innovatief onderwijs, educatief partnerschap, de ontwikkeling van een doorgaande lijn van 2-13 (Kindcentrum) en samenwerking met het Voortgezet Onderwijs (profielenonderwijs).

Per schooljaar wordt een jaarplan gemaakt, waarbij dit document weer leidend is.

Alle genoemde documenten zijn verkrijgbaar bij de directie van de school.

Zo willen wij, in samenhang met het jaarplan en de schoolgids, onze ouders inzage geven in onze ambities en ontwikkeling. Tevens leggen wij hiermee verantwoording af naar ons bevoegd gezag en naar de Inspectie van het onderwijs.

De medezeggenschapsraad heeft met dit plan ingestemd.

We werken gezamenlijk in een uitdagende leeromgeving om kinderen, zoals ze zijn, gelukkig te laten zijn op een fantastische school.