Stel cookie voorkeur in

Onderwijsresultaten

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie ziet toe op de onderwijskwaliteit. De Groeiplaneet is op 1 augustus 2016 ontstaan uit 2 scholen: Obs de Fontein is door de inspectie bezocht in oktober 2013 en Obs de Paperclip in juni 2014. Beide scholen hebben een voldoende basisarrangement.

 

Tevredenheidsonderzoeken

In het voorjaar van 2019 zijn de tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder de leerlingen van groep 6, 7 en 8 en onder de ouders van alle leerlingen van De Groeiplaneet.

Na enkele turbulente jaren, de Paperclip en de Fontein zijn in 2016 zijn gefuseerd tot de Groeiplaneet, zien we dat de rust is weergekeerd en dat ook het vertrouwen en de goede sfeer helemaal terug zijn. Dat vertaalt zich onder anderen in mooie resultaten op de tevredenheidsonderzoeken. De ouders beoordeelden ons met een 7.3 en de leerlingen met een 8.1. Daar zijn we heel blij mee. Het is een stimulans om de ingeslagen weg voort te zetten en zo constant te blijven ontwikkelen op onderwijskwaliteit, maar ook op een goede samenwerking met onze ouders en leerlingen!

Bij de downloads vindt u de uitgebreide rapportage van de afgenomen onderzoeken.

 

Jaarplannen

Leidend voor het beleid op schoolniveau is het bovenschools Strategisch Beleidsplan 2016-2019 van BLICK op Onderwijs. In het strategisch beleidsplan staat beschreven hoe het bevoegd gezag de gewenste kwaliteit van alle scholen bewaakt en de doelen die het bevoegd gezag voor de scholen stelt.

Openbare basisschool de Groeiplaneet conformeert zich aan de activiteiten en doelen, zoals geformuleerd in het bovenschools strategisch beleidsplan. 

Per domein is uitgewerkt hoe dit uitwerkt op schoolniveau. Openbare basisschool de Groeiplaneet zal zich komende jaren voornamelijk richten op doelen met betrekking tot innovatief onderwijs, educatief partnerschap, de ontwikkeling van een doorgaande lijn van 2-13 (Kindcentrum) en samenwerking met het Voortgezet Onderwijs (profielenonderwijs).

Per schooljaar wordt een jaarplan gemaakt, waarbij dit document weer leidend is.

Alle genoemde documenten zijn verkrijgbaar bij de directie van de school.

Zo willen wij, in samenhang met het jaarplan en de schoolgids, onze ouders inzage geven in onze ambities en ontwikkeling. Tevens leggen wij hiermee verantwoording af naar ons bevoegd gezag en naar de Inspectie van het onderwijs.

De medezeggenschapsraad heeft met dit plan ingestemd.

We werken gezamenlijk in een uitdagende leeromgeving om kinderen, zoals ze zijn, gelukkig te laten zijn op een fantastische school.